MAY 2008

Zväzok*Volume 17
Číslo*Number 3

OBSAH*CONTENTS


Obsah čísla v PDF formáte
Inštrukcie pre autorov

- všetky linky sú na full-texty v PDF formáte

ORIGINÁLNE ČLÁNKY * ORIGINAL ARTICLES

Iniciálne skúsenosti s implantabilnými mechanickými podporami ľavej komory v programe transplantácie srdca v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb
Initial experiences with an implantable left ventricular assist device in the heart transplant programme of the National Institute of Cardiovascular Diseases
EVA GONCALVESOVÁ, MICHAL HULMAN, INGRID OLEJÁROVÁ, PETER LESNÝ, PETER LUKÁČ, MILAN LUKNÁR, JURAJ FABIÁN

Bratislava, Slovenská republika

PREHĽADNÉ ČLÁNKY * REVIEW ARTICLES

Mechanizmy poškodenia srdcového svalu u diabetikov
Mechanisms of heart damage in diabetic patients
PATRIK PALACKA, JÁN MURÍN, ANNA GVOZDJÁKOVÁ

Bratislava, Slovenská republika

Aortic stenosis and role of multi-detector row computed tomography in diagnosis: whom, when and why?
Aortálna stenóza a úloha multidetektorovej počítačovej tomografie v diagnostike: komu, kedy a prečo?
ALI YOUSEFF DIAB, JOZEF GONSORCIK, CLAUDIA GIBARTI

Kosice, Slovak Republic


Redukcia srdcovej frekvencie ivabradínom – prínos pre manažment stabilnej angíny pektoris a chronického srdcového zlyhávania
Heart rate reduction by ivabradine – benefit for angina pectoris and chronic heart failure management
JOZEF GONSORČÍK, DANIEL PELLA
Košice, Slovenská republika

Dimetylarginín dimetylaminohydroláza – ďalší faktor v procese aterogenézy?
Dimethylarginine dimethylaminohydrolase – the next factor in the atherogenesis process?
MAREK PYTLIAK, VIOLA VARGOVÁ, VIOLA MECHÍROVÁ, JÁN FEDAČKO
Košice, Slovenská republika

ODPORÚČANIA KLUBU REDAKTOROV EURÓPSKEJ KARDIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI PRE NÁRODNÉ KARDIOVASKULÁRNE ČASOPISY

European National Society Cardiovascular Journals. Background, Rationale and Mission Statement of the “Editors’ Club” (Task Force of the European Society of Cardiology)
FERNANDO ALFONSO, GUISEPPE AMBROSIO, FAUSTO J. PINTO, ERNST E. VAN DER WALL
Spain, Italy, Portugal, the Netherlands


INFORMÁCIE SLOVENSKEJ KARDIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, PRACOVNÝCH SKUPÍN SKS A SLOVENSKEJ HYPERTENZIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
***
SLOVAK SOCIETY OF CARDIOLOGY, WORKING GROUPS OF SSC AND SLOVAK SOCIETY OF HYPERTENSION NEWS
Správy z vedeckých podujatí

EUROECHO 2007. 5. – 8. december 2007, Lisabon, Portugalsko
JOZEF BEŇAČKA
Piešťany
Cesty k redukcii rizika: starostlivosť o pacientov. Kardio-metabolické a renálne riziká a naše možnosti – najnovší vývoj a trendy. 2. medzinárodné sympózium, 2. – 3. február 2008, Praha, Česká republika
MARIAN SNINČÁK, KAMIL PAHULI, MOMAED H. ZAIN EL ABDIN
Košice

Informácie SKS

Nestori slovenskej medicíny

Srdce a mozog
VLADISLAV ZIKMUND
Bratislava

Profesor MUDr. Igor Riečanský, CSc., sedemdesiatročný
GABRIEL KAMENSKÝ, JURAJ FABIÁN
Praha

Kalendár podujatí
Meeting calendar

Súhrny zo spoločného XXIII. kongresu SHS a XII. kongresu SLS v spolupráci so SSVPL Artériová hypertenzia, 23. – 26. apríl 2008, Žilina© 2008 by AEPress, s.r.o. ISSN   1336-2429