XVII. Kongres Európskej kardiologickej spoločnosti, Amsterdam, 20. 8. - 24. 8. 1995
[] [...medicine] [Noninvasive Cardiology] [obsah / contents]
Amsterdam ’95 - osobný pohľad na zlomok diania
JURAJ FABIÁN
Bratislava
Z ÚKVCH v Bratislave

Adresa pre korešpondenciu: Prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc., ÚKVCH, Partizánska 2, 813 26 Bratislava

XVII. Európsky kardiologický kongres sa konal 20.-24. augusta 1995 v Amsterdame. Pri sledovaní odbornej easti som sa sústredil predovšetkým na problematiku transplantácie srdca a s tým súvisiace otázky dilataených kardiomyopatií a zlyhania srdca a ialej na aktuálne - horúce ("hot line") témy, zvlášť tie, ktoré neboli uvedené v knihe súhrnov.

Na zasadaní Pracovnej skupiny "Coronary Circulation" v dooch 20.-21. 8. 1995 som bol navrhnutý za člena "Task Force Clinical Issues" a súeasne za spoluautora pre prípravu "Task Force Guidlines on: Interventional Cardiology in Europe: Training and Quality Control".

Naliehavosť transplantácie srdca ilustrujú údaje, ktoré prezentoval Pavie z Paríža. V súčasnej dobe iba v USA podstupuje transplantáciu srdca asi 2 200 pacientov roene. Pod3a odborného odhadu v Spojených štátoch ?ije okolo 3 miliónov pacientov s ťažkým srdcovým zlyhávaním (funkená klasifikácia NYHA III- IV). Asi 40 000 z týchto pacientov patrí medzi reálnych kandidátov transplantácie srdca. Na eakacom "liste" mesaene pribúda okolo 2 800 pacientov. Eakacia doba sa predl?uje a? na 300 dní. Preto sa stále eastejšie robia iba naliehavé transplantácie. Súeasná úmrtnos? v eakacej dobe na transplantáciu srdca sa pohybuje okolo 15% - 20%. Znaená pozornos? bola venovaná otázkam starostlivosti o eakate3ov na transplantáciu srdca (Balk).

V tomto období musia byť títo pacienti adekvátne a intenzívne lieeení predovšetkým pre základné srdcové zlyhávanie a so zameraním na prevenciu náhlej smrti, možných komplikácií, predchádzanie vzniku kontraindikácií transplantácie a zabráneniu predeasnej ("too early") transplantácii srdca. K poslednému bodu bolo zdôraznené, že na indikácii k transplantácii srdca sa musia podieľať nielen konvenene akceptovaní odborníci (ošetrujúci lekár, kardiológ, kardiochirurg), ale aj špecialista na otázky zlyhávania srdca - "heart failure expert".

V eakacej dobe sa kladie ve3ký dôraz na trvalú edukáciu ("Education permanente") nielen pacientov a ich príbuzných, ale aj ich ošetrujúcich lekárov. Tento postup má mimoriadny význam pre úeinné a dôstojné zabezpeeenie transplantaeného programu, ktorý má okrem rýdzo medicínskych odborných otázok aj rad ialších eticko - humánnych, filozofických a iných úskalí.

Niektoré práce ukázali, že v čakacej dobe je možné priaznivo ovplyvniť hemodynamiku zlyhávajúceho srdca pomocou podávania prostaglandinu E1 (Pacher a spol.).

Vzhľadom na stále sa predl?ujúcu eakaciu dobu sa neustále zvyšuje frakcia pacientov, ktorí v dôsledku hrútiacej sa cirkulácie vyžadujú nielen intenzívnu re?imovú a medikamentóznu lieebu, ale aj iné nekonvenené metódy doeasnej podpory krvného obehu. Tieto im umo?oujú pre?i? obdobie ("bridging") ne? sa pre nich nájde vhodný darca. Okrem iných k nim patria mechanické podpory cirkulácie, vrátane umelého implantovate3ného srdca. S touto problematikou má ve3ké skúsenosti Hertzer z Berlína. Pomocou doeasnej mechanickej podpory je mo?no úeinne preklenú? eakaciu dobu na transplantáciu srdca. V ojedinelých prípadoch mo?no pacientov na týchto podporách udr?a? aj mnoho mesiacov v relatívne dobrej fyzickej kondícii (obrázok dvoch pacientov, ktorí s umelým srdcom vystupujú po schodoch U-bahnu na Kurfürstendamm).

Inou alternatívou je dynamická kardiomyoplastika (Moreira a spol.). Táto technika sa pou?íva iba na obmedzenom poete pracovísk. Skúsenosti boli získané iba u nieko3ko desiatok pacientov a z h3adiska ostatných u?ívaných metód sú prakticky zanedbate3né (Moreira a spol. referovali o ôsmich pacientoch). Z hemodynamických a angiografických štúdií sa ukazuje, ?e dynamická kardiomyoplastika eiastoene (pod3a moa nepresvedeivo EF z 20% na 30%) dokumentuje zlepšenie funkcie 3avej komory. Prognostické (zatia3 iba krátkodobé - maximálne trojroené) štúdie nie sú ve3mi nádejné. Dva roky po výkone pre?íva iba asi 50% pacientov. Kvalita ?ivota týchto pacientov je snái prijate3ná.

Okrem klasických indikaených kritérií pre transplantáciu srdca sa stále viac zdôrazoujú objektívne známky nedostatoenosti kardiovaskulárneho systému, a to predovšetkým obmedzenie aeróbnej pracovnej kapacity VO2 max. na menej ne? 10 ml/kg telesnej hmotnosti/min. Na väešine pracovísk sa indikujú pacienti k ortotopickej transplantácii srdca iba s relatívne nízkou p3úcnou cievnou rezistenciou (PVR 5 j.), menej easto aj so stredne zvýšenou PVR 5 - 10 j a zriedka aj s vyššou PVR 10 - 15 j.

V bezprostrednom predoperaenom období sa HLA matching be?ne vyšetruje, ale v podstate sa postupuje bez oh3adu na tieto výsledky ("inak by polovica pacientov pomrela") (Balk).

Z technického h3adiska je zaujímavá koncepcia totálnej transplantácie (ponechávajú sa iba ústia dutých p3úcnych ?íl) oproti doteraz najeastejšie pou?ívanej "subtotálnej" transplantácii srdca (ponechávajú sa zadné steny obidvoch predsiení) (Derumeaux a spol.).

Nevýhody konvenenej techniky sú ve3ký objem obidvoch predsiení, ve3ké plochy rán (stehy predsiení, septa) a poruchy rytmu, ktoré spoloene zni?ujú hemodynamickú výkonnos? a vytvárajú podmienky pre vznik trombov v predsieoach.

Jedným z vá?nych potransplantaených problémov je rozvoj koronárnej aterosklerózy v štepe. Jednoznaené vysvetlenie tohto nepriaznivého javu doteraz nebolo predlo?ené. Hypoteticky sa uva?uje o pôsobení klasických rizikových faktorov aterosklerózy a imunologických mechanizmov (Balk, Fellstrom, Yacoub).

Pre skoré rozpoznanie vznikajúcej aterosklerózy koronárnych tepien majú ve3ký význam ultrazvukové techniky (Pinto). Ich rozlišovacia schopnos? je však obmedzená iba na proximálne úseky koronárneho rieeiska a ich prognostický význam je doteraz neureitý. Koronárna arteriografia informuje nielen o zmenách proximálnych, ale aj periférnych eastiach koronárneho povodia a má ve3kú prediktívnu prognostickú cenu. Bohu?ia3 zachycuje a? neskoré štádiá koronárnej choroby. V tejto súvislosti upozornil na význam merania koronárnej funkenej rezervy (CFR) Schifield z Cambridge. CFR vyjadroval ako pomer maximálneho k pokojovému koronárnemu prietoku. Maximálny koronárny prietok dosahoval bui po podaní papaverínu, alebo adenozínu. Zdá sa, ?e táto informácia má význam predovšetkým pre posúdenie periférneho koronárneho rieeiska a perspektívny vývoj koronárnej choroby štepu. Tá je ialeko pravdepodobnejšia u tých pacientov, ktorí majú CPR <3, ne? u tých, kde je tento pomer >3 (Schofield).

Globálne hodnotenia transplantaených programov sú nepopierate3ne pozitívne (Dark, Groccott - Mason a spol.) a sú v súlade so všetkými doteraz publikovanými správami. Transplantácia srdca rozhodujúcim spôsobom zlepšuje a predl?uje ?ivot správne vybraným pacientom so zlyhaním srdca.

Revízia predstáv o osude pacientov, ktorí boli "pre príliš dobrý stav" vylúeení z transplantaeného programu ukázala, ?e táto predstava je neoprávnená (Oeschlin a spol.). Napriek pomerne dobrej krátkodobej prognóze, ich dlhodobý osud bol mimoriadne nepriaznivý, predovšetkým pre vysoký výskyt náhlych úmrtí. Preto táto problematika vy?aduje ialšie štúdie zamerané hlavne na mo?nos? prevencie náhlej smrti v tejto populácii.

Trvalý a stále narastajúci nedostatok darcov si vynucuje uplatoovanie alternatívnych lieeebných metód aj u pacientov s ?a?kým zlyhaním srdca. K nim patrí tie? konvenená rekonštrukcia koronárnych tepien. Úeinná revaskularizácia je však mo?ná iba vo "viabilných" okrskoch myokardu. Pre ich identifikáciu máme v podstate tri techniky: PET (pozitronovú emisnú tomografiu), táliovú scintigrafiu a dvojrozmernú intervenenú (dobutamínovú) echokardiografiu. Prvá podáva informácie o vnútrobunkových metabolických pochodoch, druhá o bunkových membránach a integrite bunky a tretia o funkcii svalových vlákien, teda vlastne o kontraktilite. Poslednú si cení Ferari najviac, preto?e pri zachovaní kontraktilnej schopnosti, logicky musia by? zachované aj vnútrobunkové membránové funkcie. U takto identifikovaných pacientov je mo?no oeakáva? pozitívny vplyv chirurgickej rekonštrukcie aj pri ?a?kom srdcovom zlyhaní. Hospitalizaená mortalita je však vysoká (20%) a doteraz známe trojroené pre?ívanie (75%) zhruba porovnate3né s dlhodobým osudom pacientov po transplantácii srdca. Zlepšenie kvality ?ivota a funkených parametrov (EF z priemerných 23% na 36%) sú problematické.

Mimoriadne prínosným bol kritický rozbor významu antagonistov kalcia pri lieeení srdcovej slabosti (Furberg). Autor upozornil na poeetné úskalia tejto terapie - proarytmiu, hlbokú noenú hypertenziu, pochybný antianginózny a antiischemický efekt, nepresvedeivý vplyv na ústup hypertrofie 3avej komory u hypertonikov a koneene nepriaznivý vplyv (vyššiu úmrtnos? u lieeených ne? u nelieeených) na prognózu pacientov, ktorým boli podávaní antagonisti Ca.

Táto správa pochopite3ne vyvolala úplne neobvyklú, búrlivú rozpravu a strety predovšetkým so zástupcami a protagonistami farmaceutických spoloeností, ktoré tieto preparáty produkujú. V ka?dom prípade to bola vzrušujúca informácia, ktorá iste podnieti ialšie bádanie v tejto oblasti.

Nie menej významnú správu predniesol Pococh, ktorá sa opierala o meta - analýzy súeasne prebiehajúcich randomizovaných štúdií, ktoré porovnávajú výsledky perkutánnnej transluminálnej koronárnej angioplastiky (PTCA) s chirurgickou rekonštrukciou koronárnych tepien (coronary artery bypass grafts = CABG). Správa zahaoala všetky doteraz zverejnené štúdie okrem BARI, ktorá má by? prezentovaná v novembri tohto roku v Denveri, USA.

Z hlavných motívov treba vyzdvihnú?, ?e pôvodná predstava o tom, ?e PTCA je lacnejšie ne? CABG sa ukázala ako nepravdivá - cena PTCA sa v dôsledku rehospitalizácie a opakovaných výkonov v stredne dlhej dobe priblí?i CABG. Zatia3 bezprostredné, aj stredne dlhé výsledky obidvoch metód sú pribli?ne také isté. Koneené závery však bude mo?né urobi? a? po ukoneení týchto projektov.

Impresívne bolo vystúpenie Bertranda, ktorý vidí ve3mi svetlú perspektívu "stentov". Na plastickom grafe ukazujúcom perspektívu metód od ich vzniku a vzplanutia po ich úplné odmietnutie, váhavé uplatnenie a? po ich jednoznaené zaradenie do medicínskeho arzenálu ukázal, ?e stenty patria do poslednej z týchto skupín. V súeasnej dobe ich uplatnenie je jednoznaené pri náhlych uzáveroch koronárnych tepien v priebehu PTCA, pri suboptimálnej dilatácii a u pacientov so stabilnou angínou pektoris. Ostatné oblasti ich uplatnenia sa stále overujú a upresoujú.

PTCA u pacientov s akútnym infarktom myokardu sa pohybuje v troch polohách: po úspešnej trombolýze, po neúspešnej trombolýze ("rescue") a ako primárny lieeebný výkon. Zijlstra uprednostouje primárnu PTCA na pracoviskách ktoré sú takto vybavené, aj kei si uvedomuje všetky obmedzenia pre uplatnenie tejto filozofie v populaenom meradle. Závery v tejto oblasti sú predbe?né a vy?adujú ialšie štúdie.

Za ve3mi významný treba pova?ova? blok prednášok, ktorý bol venovaný ekonomickým otázkam niektorých výkonov - introaortálnej balónikovej kontrapulzácii, koronárnej arteriografii, porovnaniu ceny PTCA a CABG s odstupom dvoch rokov a ialším otázkam. Len pre ilustráciu uvádzam ekonomickú argumentáciu pre skoré vykonanie koronárnej arteriografie aj za predpokladu, ?e nález je normálny (Keavney a spol.). Analýzy ukázali, ?e opakované, nezriedka ekonomicky ve3mi nároené neinvazívne vyšetrenia (táliová scintigrafia), ambulantné vyšetrovania, hospitalizácie, urgentné príjmy a pobyty na jednotkách intenzívnej starostlivosti sú podstatne drahšie, ne? skorá, jednoznaená a pacienta aj jeho lekárov uk3udoujúca informácia o tom, ?e koronárne rieeisko je normálne.

Samozrejme, ?e okrem týchto poznatkov z odborného programu, som získal ialšie informácie. Ich popis by však presiahol únosné medze správy, a preto ich tu neuvádzam.

[vrch stránky / top of the page]
Amsterdam ’95 - infarkt myokardu, hypertenzia a srdcové zlyhanie
JÁN MURÍN
Bratislava
Z I. internej kliniky FN v Bratislave

Adresa pre korešpodenciu: Doc. MUDr. Ján Murín, CSc., L. interná klinika FN, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Úeastníkov bolo 12 000 z celej Európy, ale aj z USA, Ázie a Japonska. Pekné poeasie, dobré prostredie, ve3ké exhibície firiem. Podujatie prebiehalo naraz vo viacerých sekciách, a preto sa sústredím len na niektoré problémy:

1. Sympózium "myokardiálny infarkt a hypertenzia". Pokles vysokého TK (nezále?í na type pou?itého lieku) je mechanizmom benefitu KV systému. Orgánové poškodenie pri hypertenzii závisí : od noených hodnôt TK, od variability a od hodnoty priemerného TK. Najviac morbídných udalostí vzniká ráno (cca 24 hod. po podaní poslednej dávky), kei u? TK asi nie je správne udr?iavaný.

U nových antihypertenzív je ?iadúce, aby pomer peak/through bol eím vyšší (nad 70 %). V tom sa mnohé antihypertenzíva navzájom odlišujú. FDA (v USA) v súeasnosti vy?aduje, aby antihypertenzívum malo v ease trough úeinku (o 24 hod po dávke) úeinnos? 1/2 - 2/3 peak úeinku.

U akútneho infarktu myokardu (AIM) hodnota plazmatického noradrenalínu (5 - 7 deo) je úmerná end-diastolickému objemu (EDV) (4 - 6 mes.) ! Predvída remodelaený proces. Oba faktory (EDV i plazmatický noradrenalín) majú významnú prognostickú výpovednos?.

Trace štúdia (pacienti po AIM s EF pod 35 %): pokles celkovej mortality o 22 % (ACE - inhibítor Trandolapril), pokles KV mortality, pokles výskytu náhlej srdcovej smrti a trend k poklesu výskytu re-infarktov. Celkove mo?no poveda?, ?e ACE inhibítory sú obzvláš? vhodné pre pacientov: s AIM a srdcovým zlyhávaním, ak pacient nedostal trombolýzu, v prevencii remodelácie, pre lieebu hypertenzie, v prevencii zlyhania srdca a je trend i k prevencii reinfarktov.

2. Sympózium o "Endotelovej dysfunkcii".

Pacient s vyššou hladinou sérového renínu má viac poškodené oblieky. Súeasne má i vyššie riziko vzniku AIM. U týchto pacientov je výrazne zvýšená aktivita tkanivového RAAS, hlavne v cievnej stene a prispieva k nej aj príjem "renálneho renínu" z cirkulácie do cievnej steny. Produktom aktivácie RAAS je Angiotenzín II, ktorý okrem iného stimuluje (v endotelovej bunke, v bunke hladkého svalstva) produkciu superoxidového aniónu a prispieva k hypertrofii cievnej steny. Oblúkom "bradykinínovým" (pokles bradykinínu) klesá produkcia EDRF a zaniká ochrana cievy. Popísaný proces sa týka elastických artérií a prispieva k rozvoju aterosklerózy. Tu je ialšie miesto v lieebe ACE - inhibítormi.

3. Sympóziun o "End - stage srdcovom zlyhaní".

Obvykle býva indikovaná transplantácia srdca. Ak je kontraindikovaná mo?no vyskúša? opiáty a kyslíkovú lieebu (?). Na premostenie" k transplantácii mo?no pou?i? : a/ dobutamínovú lieebu (intermitentnú :1 - 2 - 3 krát tý?denne), ktorá vedie easto k miernemu zlepšeniu, b/ mo?no prida? enoximone (inhibítor fosfodiesterázy), ale nemal by sa podáva? samotný, c/ niekedy siahneme k lieebe ultrafiltráciou (ak tvorí pacient menej moeu ako 1 l/deo).

Budúce trendy: (1) neurohormonálna lieeba (antagonizovanie úeinku (receptorov ?) Angiotenzín II, arginín - vasopresínu a i.), (2) nové pozitívne inotropné látky (Ca - senzitizéry), (3) metabolická lieeba (L - carnitín a i.), (4) kardiomyoplastika, (5) umelé srdce, (6) xenotransplantácia.

4. Sympózium o "Remodelácii po AIM".

Remodelácia je biologický proces idúci s vekom. Expanzia infarktového lo?iska v priebehu AIM vzniká v dôsledku "straty" myocytov. Ve3mi vulnerabilným miestom 1K je apex (preto remodelácia významne eastejšia pri predných IM). Ak sa naruší tvar apexu, obvykle v dôsledku fyzikálnych dejov dôjde k zväešeniu 1K volumu. Ak (experiment s potkanom) sa zviera trénuje, má lepší pomer kapilár/masa myokardu, vtedy je IM (podviazanie koronárnej artérie) menší. Ak po AIM pretrváva reziduálna ischémia (ergometria), tak proces dilatácie 1K (remodelácia) je významnejší. ?iada sa preto pôsobi? proti ischémii (medikamentózne alebo revaskularizaene). Aj postupná a opatrná rehabilitácia pôsobí proti remodelácii (zväešeniu objemu 1K).

Štandardná terapia pri AIM: symptomatická, aspirín, trombolýza, betablokátory a selektívne ACE inhibítory (tým eo majú vyššie riziko pre vznik remodelácie).

[vrch stránky / top of the page]
Amsterdam ’95 - diagnostika a lieeba embolizácií, novinky v echokardiografii
GABRIEL KAMENSKÝ
Bratislava
Z Oddelenia neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky v Bratislave

Adresa pre korešpodenciu: MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., Oddelenie neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky, NsP Ru?inov, Ru?inovská 6, 826 06 Bratislava

V dooch 20. 8. - 24. 8. 1995 sa konal v poradí u? XVII. Kongres Európskej kardiologickej spoloenosti, ktorý sa konal u? po tretí krát v Amsterdame (1976, 1991 a 1995). Zo 6 193 prihlásených prác bolo prijatých 34%, z eoho bolo 844 prednášok a 1257 posterov. Zo Slovenska bolo prihlásených 14 prác a prijatých bolo z celkového poetu 0,23%, eo nie je pre nás priaznivé hodnotenie. Pre porovnanie uvádzam údaje z niektorých susedných krajín (poeet prihlásených, % prijatých prác) - Eeská republika 34/0,55%, Maiarsko 65/1,05%, Polsko 221/3,57%, Rumunsko 44/0,71%, Rakúsko 71/1,15, Ukrajina 112/1,81 a niektorých najvyspelejších západných krajín - Francúzsko 501/8,09%, Holandsko 348/5,62%, Nemecko 1008/16,28%, Taliansko 826/13,34%, Ve3ká Británia 562/8,72.

Program bol ako zvyeajne ve3mi bohatý, tak?e 23 sekcií prebiehalo simultánne. Okrem 147 sekcií, kde boli prezentované prijaté abstraktá, bolo 79 sekcií organizovaných pracovnými skupinami, 41 sekcií Exekutívnym vedeckým výborom ESC, 36 satelitných firemných sympózií a rad ialších vrátane 12 posterových sekcií.

Vzh3adom na ve3ký rozsah prednášok, ktoré prebiehali simultánne vo viacerých sekciách, bolo mo?né stihnú? len niektoré.

Transezofageálna echokardiografia a embolizmus. Elektrická kardioverzia fibrilácie predsiení (FP) súvisí so zvýšeným kardioembolickým rizikom. Na porovnanie klasického postupu s postupom vyu?ívajúcim TEE vyšetrenie bola zameraná "The ACUTE Pilot Study" (Klein a spol., USA). Výsledky pilotnej štúdie ukázali, ?e pou?itie TEE v antikoagulaenej stratégii pacientov je bezpeené, umo?ouje zní?i? riziko embolických komplikácií priamou detekciou trombov, ako aj ich ialšie longitudinálne sledovanie. Tieto výsledky potvrdila aj štúdia Rusztiho a spol. (Maiarsko). Po TEE vylúeení trombu autori následne vertujú pacienta bez predchádzajúcej antikoagulaenej prípravy. Výskyt embolických komplikácií bol ve3mi nízky. Iný postup zaujíma Bostonská skupina. Maning z Massachussets General Hospital z Bostonu (USA) uvádza, ?e pacienti s FP dostávajú okam?ite pri prijatí heparín i.v., následne sa robí TEE a v prípade negatívneho nálezu sa vykoná verzia, prieom antikoagulaená lieeba pretrváva s prechodom na orálne pou?itie. V prípade pozitívneho nálezu sa s verziou eaká a? do obdobia rozpustenia trombu za TEE kontroly. Prítomnos? SEK-u nepova?ujú za kontraindikáciu k verzii. Otázka nutnosti dlhodobej antikoagulaenej lieeby u pacientov s nevalvulárnou FP, na rozdiel od pacientov s valvulárnou FP, je predmetom diskuzie a v súeasnosti nie je prijaté definitívne stanovisko. Kamp a spol (Holandsko) sledovali v priebehu jedného roka 157 pacientov s paroxyzmálnou alebo chronickou FP na posúdenie morfologických a funkených kritérií mo?ných tromboembolických komplikácií (TEK). Incidencia TEK poeas 1-roeného obdobia bola 12,7%. Zistili, ?e pacienti s TEK mali signifikantne ni?ší Dopplerov prietok v ušku 1P (< 0,20 m/s) a vyšší výskyt spontánneho echokontrastu (SEK) ako pacienti bez TEK. TEE pova?ujú za u?itoenú metodiku na detekciu pacientov so zvýšeným rizikom tromboembolických príhod. Verhorst a spol. (Holandsko) v podobnej štúdii zistili, ?e TEE parametre nie sú výpovedné z h3adiska okam?itého úspechu kardioverzie FP, avšak pri 1-roenom sledovaní ve3kos? 1P, prítomnos? SEK-u a ve3kos? Dopplerovho prietoku v ušku 1P súvisia s udr?aním sínusového rytmu po elektrickej kardioverzii, eo umo?ouje selektova? pacientov so zvýšeným rizikom rekurencie FP. Dissman a spol. (Nemecko) retrospektívne vyhodnotili video záznamy z rokov 1988-1994 u 37 pacientov s diagnostikovaným trombom v 1P. Zistili klesajúci výskyt falošnej pozitivity nálezov sú stúpajúcimi rokmi (1988-90:12%, 91-92:3%,93-94:0,5%). Zdôraznili význam dostatoenej skúsenosti vyšetrovate3a a pou?itia minimálne biplanárnej sondy.

TEE v diagnostike p3úcej embolizácie. Pruszcyk a spol. (Polsko) demonštrovali 69% senzitivitu a 100% špecificitu TEE vyšetrenia v diagnostike p3úcnej embolizácie u pacientov s transtorakálnymi znakmi pre?a?enia pravej komory. Napriek záva?nosti stavu pacientov neboli zaznamenané ?iadne komplikácie TEE vyšetrenia, ktoré umo?nilo priamu vizualizáciu trombov u 32 z 53 konzekutívne vyšetrených pacientov so susp. p3úcnou embolizáciou. Loubeyre a spol. (Francia) hodnotili retrospektívne lieeebný prístup u 21 pacientov s p3úcnou embolizáciou a echokg nálezom trombu v pravej predsieni. Z 13 pacientov, ktorí sa podrobili embolektomii pre?ilo sedem. Všetci štyria pacienti s trombolytickou lieebou exitovali, dvaja exitovali ešte pred aplikáciou trombolýzy a dvaja pacienti boli pova?ovaní za príliš chorých, aby sa mohli podrobi? embolektomii, resp. trombolýze a z týchto dôvodov sa pou?il katéter s košíkom na odstránenie trombu. Jeden pacient sa úspešne zotavil, druhý zomrel na zlyhanie pravej komory. Autori pova?ujú trombolýzu na najmenej efektívnu v lieebe pacientov s p3úcnou embóliou a nálezom trombov v pravej predsieni, s3ubným sa ukazuje intervenený zákrok za TEE monitoringu.

Novinky v echokardiografii. O pou?ití trojrozmernej rekonštrukcie v echokardiografii sa v súeasnosti referuje na ka?dom kardiologickom podujatí. Viaka trvalému technickému pokroku 3-rozmerná rekonštrukcia obrazu, ešte minulý rok trvala nieko3ko hodín, dnes, aj kei to nie je on-line, poeítaeové spracovanie obrazu trvá nieko3ko minút. Práce Pandiana, Boma a ialších ukázali, táto modalita bude ve3mi vítaná najmä zo strany kardiochirurgov. Trojrozmerné zobrazenie umo?ouje anatomické zobrazenie v priestore takmer identické ako na otvorenom srdci. Porovnávacie štúdie ukazujú ve3mi s3ubné výsledky. Napriek tomu je táto technika ešte stále pova?ovaná za výskumnú metódu a jej finanená náročnosť tiež nie je zanedbateľná.

Ve3a sa oeakáva od tzv. "second harmonic contrast echocardiography", ktorá umo?ouje podstatne lepšiu vizualizáciu nových, hemodynamicky inertných kontrastných látok (ako napr. Levovist). Experimentálne štúdie (Ludomilski, USA) sú veľmi sľubné a zdá sa, že sa otvára nový obzor postupného prieniku neinvazívnej diagnostiky aj do takej sféry, ako je zobrazovanie a posudzovanie prietokov v koronárnych artériách.

Z hľadiska slovenskej kardiológie považujem za veľmi dôležité početné stretnutia s predstaviteľmi Pracovnej skupiny echokardiografie Európskej kardiologickej spoloenosti. Konkrétne sa podarilo dohovori? osobnú úeas? popredných predstaviteľov PSE ECS v roku 1996 na Slovensku na 3. Stredoeurópskom sympóziu o echokardiológii na Sliaei.

Účasť na tomto dôležitom podujatí považujem za prínosnú, pretože sa podarilo skĺbiť potreby získania najnovších informácií v oblasti súeasných kardiologických trendov s nadviazaním osobných kontaktov na najvyššej odbornej úrovni v Európe.

[predchádzajúci / previous] [vrch stránky / top of the page] [nasledujúci / next]